Magnolia's Ghost Portal

 Algemene Voorwaarden

Definities
1. Magnolia’s Ghost Portal: Magnolia’s Ghost Portal, gevestigd te Steggerda onder KvK nr:
89563018
2. Klant: diegene met wie Magnolia’s Ghost Portal een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Magnolia’s Ghost Portal en klant samen.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst, aanbieding, transacties, werkzaamheden, overeenkomsten en iedere zakelijke overeenkomst van andere aard die betrekking hebben op
Magnolia’s Ghost Portal.
1.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigt mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2 - Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de klant aan Magnolia’s Ghost Portal een aanvraag
heeft gedaan en heeft betaald voor de te leveren dienst en Magnolia’s Ghost Portal deze opdracht
heeft bevestigd.
2.2 Kennelijke verschrijvingen en vergissingen in de aanbiedingen van Magnolia’s Ghost Portal
ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit
voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.3 Indien na het aflsuiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Artikel 3 - Rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Magnolia’s Ghost Portal en haar klant verplicht Magnolia’s Ghost
Portal zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van
vakmanschap en zorgvuldigheid die de klant van Magnolia’s Ghost Portal kan en mag verwachten
op het moment dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst met Magnolia’s Ghost Portal en haar klant accepteert Magnolia’s Ghost
Portal een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat
Magnolia’s Ghost Portal zich tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.
3.3 Als Magnolia’s Ghost Portal voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van haar klant, is Magnolia’s Ghost Portal van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de klant nalaat om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te
verlenen.
3.4 Voor een reiniging op afstand, zorgt Magnolia’s Ghost Portal ervoor dat de reiniging binnen 4
weken na betaling is voltooid. Magnolia’s Ghost Portal zal op de dag zelf aangeven wanneer de reiniging is voltooid of zal plaats vinden. Mocht het binnen de 4 weken niet lukken, dat zal Magnolia’s
Ghost Portal in overleg met de klant, of uitstel een optie is. Mocht uitstel geen optie zijn, dan zal
Magnolia’s Ghost Portal indien wenselijk het betreffende bedrag terug storten.
3.5 Voor een reading of een luisterend oor als dienst, geldt een levering binnen 2 weken na betaling.
Mocht het binnen de 2 weken niet lukken, dat zal Magnolia’s Ghost Portal in overleg met de klant,
of uitstel een optie is. Mocht uitstel geen optie zijn, dan zal Magnolia’s Ghost Portal indien wenselijk het betreffende bedrag terug storten.


Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle prijzen die Magnolia’s Ghost Portal hanteert zijn in euro’s en zijn excl. BTW i.v.m. de kleine ondernemingsregeling (KOR)
4.2 Alle prijzen die Magnolia’s Ghost Portal hanteert voor haar diensten, op haar website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Magnolia’s Ghost Portal ten alle tijde wijzigen.
4.3 Het tarief van Magnolia’s Ghost Portal bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per dienst. Dit
bedrag is exclusief reiskosten en/of eventuele onvoorziene extra kosten.
4.4 Magnolia’s Ghost Portal heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
4.5 Alle tarieven zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.
4.6 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.


Artikel 5 - Betaling
5.1 Betalingen voor alle diensten van Magnolia’s Ghost Portal vind vooraf plaats.
5.2 Eventuele reiskosten worden vergoed door de klant. Reiskosten zullen wel achteraf worden berekend. De betaling dient binnen 14 dagen na levering te zijn voldaan.
5.3 Er is een optie dat de klant Magnolia’s Ghost Portal op kan halen en weer thuis kan brengen
voor de dienst van een (huis) reiniging. Hierbij betaald de klant de eigen gemaakte reiskosten zelf.
Ook staat het Magnolia’s Ghost Portal vrij om deze optie te weigeren om moverende redenen.


Artikel 6 - Annulering
6.1 Annulering of opzegging van een overeenkomst met Magnolia’s Ghost Portal kan alleen schriftelijk, waaronder e-mail, plaatsvinden.
6.2 Restitutie naar de klant die reeds heeft betaald, is alleen mogelijk wanneer de klant binnen 24
uur na betaling een schriftelijke annulering of opzegging heeft gedaan. Na de 24 uur is geen restitutie meer mogelijk.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 Magnolia’s Ghost Portal is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die
aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Magnolia’s Ghost Portal.
7.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Magnolia’s Ghost Portal in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten claimen te hebben opgelopen als gevolg van een door Magnolia’s Ghost Portal gedane dienst/clearing/reading/luisterend
oor valt onder deze clausule.
7.3 Readingen van Magnolia’s Ghost Portal is puur voor leiding, lichtwerk en af en toe entertainment. Het is aan de klant om aan te voelen of een reading resoneert. Magnolia’s Ghost Portal is in
geen geval verantwoordelijk voor de keuzes die de klant in zijn/haar leven maakt i.v.m. de verkregen
reading.
7.4 Magnolia’s Ghost Portal claimed op geen enkele manier een medicus te zijn. De diensten van
Magnolia’s Ghost Portal, met name Luisterend oor, is geen vervanging van andere therapieën of me-
dicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicijnen of andere behandeltrajecten dient altijd plaats te
vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut. Ook is Magnolia’s Ghost Portal in geen geval verantwoordelijk voor de keuzes die de klant in zijn/haar leven maakt.
7.5 Bij een aankoop in de winkel is van regel dat desbetreffende aankoop voor persoonlijk gebruik
gaat als het om oefeningen en manifestaties gaat. Hierop geldt een copyright, en dit mag niet verder
worden verspreidt zonder toestemming van de eigenaar van Magnolia’s Ghost Portal.
Alle foto’s in de PDF zijn van Magnolia’s Ghost Portal zelf, onder de naam GMBonaparte. Ook
hier geldt een copyright op.


Artikel 8 - Overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan Magnolia’s Ghost Portal
worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op
schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor Magnolia’s Ghost Portal tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals; brand, langdurige ziekte en/of invidaliteit (tgv een ongeval), langdurige stroomuitval, computervirussen, storingen in het digitale netwerk, noodtoestand (zoals burgeroorlogen, natuurrampen, opstand, rellen).
8.3 Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen
beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.


Artikel 9 - Wijziging algemene voorwaarden
9.1 Magnolia’s Ghost Portal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
9.2 Wijzigingen van onderschikt belang kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd.
9.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Magnolia’s Ghost Portal zoveel mogelijke vooraf met de
klant bespreken.


Artikel 10 - Informatieverstrekking door de klant
10.1 De klant stelt alle gegevens, informatie en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan
Magnolia’s Ghost Portal.
10.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover
de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
10.3 Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Magnolia’s Ghost Portal redelijkerwijs
verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komt de mogelijke restitutie ter verval.
10.4 Tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleend de klant Magnolia’s Ghost Portal bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van
klanten in haar bestand op te nemen. Magnolia’s Ghost Portal beheert deze gegevens zorgvuldig en
overeenkomstig de wettige voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet zonder schriftelijke toestemming ter beschikking aan derden.


Artikel 11 - Geheimhouding
11.1 Alle diensten van Magnolia’s Ghost Portal zijn vertrouwelijk. Magnolia’s Ghost Portal zal de
gegevens van de klant niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de klant,
behoudens indien een wettelijke plicht of een beroepsvoorschrift Magnolia’s Ghost Portal daartoe
verplicht.
11.2 Deze geheimhouding van uitgewisselde informatie tijdens een overeenkomst wordt ook van de
klant zelf verwacht.
11.3 Behoudens met toestemming van Magnolia’s Ghost Portal is de klant niet gerechtigd informatie, adviezen, chatgesprekken e.d. ter beschikking te stellen aan derden.


Artikel 12 - Vrijwaring
12.1 De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand
van de diensten die hij afneemt van Magnolia’s Ghost Portal en de gedragingen en consequenties
daarvan. De klant vrijwaart Magnolia’s Ghost Portal voor aanspraken op schadevergoeding van derden.


Artikel 13 - Klachten
13.1 Indien de klant een klacht heeft, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Magnolia’s Ghost Portal. Magnolia’s Ghost Portal moet de
klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Beide partijen zullen samen tot een zo goed
mogelijke oplossing komen, indien de klacht gegrond is.


Artikel 14 - Toepasselijk recht
14.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Magnolia’s Ghost Portal is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

E-mailen